Høring av forslag om endrede språkkrav for flygeledere, flygelederelever og AFIS/HFIS-fullmektiger

Luftfartstilsynet har på høring forskrift om endring i forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere, forskrift om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS, forskrift om lufttrafikkledelse og forskrift om radiotelefoniprosedyrer. Høringsfristen er 15. desember 2017.

Forslaget gjelder endring i språkkravene for flygeledere, flygelederelever og AFIS/HFIS-fullmektiger. Luftfartstilsynet ønsker at tilbudet om bruk av norsk fraseologi mellom lufttrafikktjenesten og luftfartøy tas bort og at det ikke lenger stilles krav til ferdigheter i norsk fraseologi for flygeledere, flygelederelever og AFIS/HFIS-fullmektiger. Forslaget innebærer at piloter som flyr i kontrollert luftrom og i radiopåbudssoner må beherske engelsk fraseologi.

Forslaget tar ikke sikte på å fjerne norsk fraseologi som kan benyttes mellom lufttrafikktjenesten og bakkepersonell. Forslaget tar heller ikke sikte på å ta bort muligheten til å benytte vanlig norsk hverdagsspråk mellom bakke og luft når dette måtte være nødvendig.

Vedlagt finnes høringsdokumentene. Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til:

  • flysikringsinspektør Gitte Viksaas på e-post gvi@caa.no eller telefon 982 61 852, 
  • flygerinspektør Helge Rossebø på e-post hro@caa.no eller telefon 982 61 844 eller til
  • juridisk seniorrådgiver Torgeir Øines på e-post tor@caa.no eller telefon 906 38 699

Høringsfristen er 15. desember 2017.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Vennligst merk e-posten eller brevet med saksnummer 17/06264-7.