Høring - Etablering av restriksjonsområder over 8 utvalgte fengsler

Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Kriminalomsorgsdirektoratet, å opprette permanente restriksjonsområder over åtte utvalgte fengsler.

Restriksjonsområder etableres med hjemmel i lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101 (luftfartsloven) §§ 9-1 og 15-4. Luftfartsloven § 9-1 har følgende ordlyd:

”Departementet gir forskrifter om hva som skal iakttas for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker og ellers for å trygge mot farer og ulemper herunder støy som følge av luftfart.”

Samferdselsdepartementet har i vedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 delegert sin myndighet til å gi forskrifter i medhold av luftfartsloven § 9-1 til Luftfartstilsynet.

Kriminalomsorgsdirektoratet, heretter KDI, søker om restriksjonsområder for å lette arbeidet med å ivareta samfunnssikkerheten og innsattes sikkerhet ved de aktuelle fengslene.


Høringsbrevet med utkast til forskrift og kart over områdene finnes vedlagt på høyre side.

Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 26. september 2017.

Luftfartstilsynet ber høringsinstansene videreformidle høringen til aktører med særlige nærings- eller samfunnsinteresser i de områdene restriksjonsområdene vil gjelde.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 16/13860.