Høring – endring av forskrift om sertifisering av flyplasser mv

Luftfartstilsynet har nå ute på høring EASA Opinion No 03/2016 . Dette er utkast til regler fra det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Authority) om endring av dagens definisjoner av rullebaner i forordning (EU) nr. 139/2014 anneks I.

Forordning (EU) nr. 139/2014 gjelder for en del større norske flyplasser gjennom forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv., publisert som BSL E 3-1. Hovedformålet med endringsforslaget er å harmonisere det felleseuropeiske regelverket for flyplasser med ICAO (International Civil Aviation Organisation) sitt regelverk, samt å jamføre flyplassregelverket med det operative regelverket for landingsoperasjoner. Gjennom forslaget skal det legges til rette for å utvide spekteret av landingsoperasjoner som kan utføres på ikke-instrumentrullebaner og ikke-presisjonsrullebaner.

Eventuelle høringsuttalelser må være Luftfartstilsynet i hende innen mandag 27. mars 2017. Merknader bes sendt per epost til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 BODØ. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 17/02160-2.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Karl-Erik Skjong på e-post kes@caa.no eller på telefon 977 55 386.