Høring av endring av forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forskrift som endrer forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften, BSL E 2-1).

Et hovedformål med forskriftsrevisjonen er å utvide kravet til rapportering av luftfartshindre til Nasjonalt Register over Luftfartshindre (NRL). Utvidet krav til rapportering vil kunne gi en bedre og mer nøyaktig rapportering av hinderdata. Dette vil også legge til rette for bruk av elektroniske kart.

Nærmere informasjon om høringen finner du på våre hjemmesider www.luftfartstilsynet.no/aktuelt/hoeringer. Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til flysikringsinspektør Lill-Irén Wollvik, epost: liw@caa.no, tlf: 98261889, flysikringsinspektør Arne Lindberg, epost: ali@caa.no, tlf: 98261801 eller juridisk seniorrådgiver Asgeir Fløgum Vågan, epost: afv@caa.no, tlf: 93861691.


Høringsfristen er 1. desember 2017. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Vennligst merk eposten eller brevet med saksnummer 16/00809.

Publisert sammen med høringsbrevet og utkastet til forskrift er også Kartverkets sluttrapport «Forprosjekt om Nasjonalt register over luftfartshindre 2017», samt EU-Kommisjonsforordning (EF) nr. 73/2010 om krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon (ADQ-forordningen), sist endret av (EU) nr. 1029/2014.