Høring - forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 - felles regler for ATM/ANS

EU-kommisjonen har vedtatt gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 om felles regler for luftrafikkstyrings- og luftrafikknavigasjonstjenester (ATM/ANS).

Som en del av EØS-avtalen, foreslås denne forordningen implementert i norsk rett gjennom en egen nasjonal forskrift. I vedlagte høringsbrev har Luftfartstilsynet gjort nærmere rede for hovedtrekkene i forordningens innhold, og antatt betydning for Norge. Vi har også foreslått et utkast til gjennomføringsforskrift.

Via linken nedenfor kommer man til EASA sine vedtatte AMC (Acceptable Means of Compliance) og GM (Guidance Material) til forordningen:

https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2017001r


Høringsinnspill kan sendes til Luftfartstilsynet, enten på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref.: 17/07088.

Høringsfristen er satt til 15. september 2017.