Høring - EASA, NPA 2016-13 "Technical requirements and operating procedures for airspace design, including flight procedure design"

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency) har sendt på høring NPA 2016-13: Technical requirements and operating procedures for airspace design, including flight procedure design.

Dette er utkast til regler knyttet til luftromsorganisering og luftromsdesign, herunder design av flygeprosedyrer.


Som det fremgår av vedlagt informasjonsbrev, kan høringsinnspill sendes direkte til EASA innen 31. mars 2017. Det kan også sendes innspill til Luftfartstilsynet, i forbindelse med den høringsuttalelsen vi kommer til å sende. Slike innspill bør, for å bli tatt i betraktning, være oss i hende innen 1. mars 2017.