Høring - Bakgrunnssjekk av personer fra tredjeland

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å sende på høring forslag til endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) §§ 40 og 41 hva gjelder bakgrunnssjekk av personer fra land utenfor EU/EØS (tredjeland).

Forslag til endringer ligger utenfor Luftfartstilsynets forskriftskompetanse, jf. securityforskriften § 4 andre ledd.

Securityområdet er i stor grad regulert av EU-regelverk. Reglene om bakgrunnssjekk fremkommer av forordning (EU) 2015/1998, som er gjennomført i norsk rett gjennom securityforskriften § 3.

Etter forordning (EU) 2015/1998 punkt 11.1.3 skal en bakgrunnssjekk minst fastslå personens identitet, omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater for de fem siste årene, og omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold for de fem siste årene. Detaljerte regler om bakgrunnssjekk fastsettes i nasjonal lovgivning.

Securityforskriften har utfyllende bestemmelser om bakgrunnssjekk i forskriftens kapittel IV. I forskriften § 39 er det krav til dokumentasjon av identitet, samt utdannelse og ansettelsesforhold. Vandelskontroll foretas på grunnlag av uttømmende politiattest, jf. § 40. Kun politiattest utstedt i Norge eller annet EØS-land kan godtas, jf. politiregisterloven § 41, jf. § 36 første ledd nr. 1.

I følge gjeldende securityforskrift § 41 første ledd kan søker som ikke har vært registrert bosatt i Norge eller annet EØS-land sammenhengende de siste fem år, ikke gis adgang til sikkerhetsbegrenset område. Dette er begrunnet med hjemmel i politiregisterloven § 41, jf. § 36 første ledd nr. 1, som sier at attester fra tredjeland ikke kan tillegges vekt, jf. securityforskriften § 40 første ledd.   

Med hjemmel i politiregisterloven § 41, jf. § 36 første ledd nr. 1 har Luftfartstilsynet lagt til grunn at politiattester fra tredjeland ikke kan tillegges vekt. Ettersom sivil luftfart er av internasjonal karakter, var det behov for å lage et unntak fra regelen i § 41 første ledd som samtidig ivaretar sikkerheten i luftfarten. 

I følge securityforskriften § 41 andre ledd kan Luftfartstilsynet etter en konkret og individuell helhetsvurdering likevel gi adgang til sikkerhetsbegrenset område for søkere som ikke har vært registrert bosatt i Norge eller EØS-land de siste fem år, dersom søker har en særlig arbeidstilknytning til norsk luftfart.

Unntaket fra vandelskravet har vært praktisert slik at en søker i noen få tilfeller kan få utsted ID-kort til lufthavn eller Union Crew ID-kort (CCIC) uten å oppfylle kravene til en politiattest fra EU/EØS.

Det er nå avklart at det er mulig å fravike bestemmelsene i politiregisterloven om vandelskontroll dersom det følger av internasjonale forpliktelser, jf. politiregisterforskriftens § 28-1 annet ledd. Reglene om vandel i forordning (EU) 2015/1998 gjelder derfor fullt ut uavhengig av bestemmelsene om vandelskontroll i politiregisterlovgivningen. Det foreslås derfor å endre dagens forskrift, slik at tredjelandsattester i noen få tilfeller kan inngå i helhetsvurderingen.


Høringsnotat og utkast til endringsforskrift ligger vedlagt. Eventuelle kommentarer bes sendt per e-post til postmottak@caa.no.

Vennligst merk innspill med referanse 16/13485.

Kommentarer må være mottatt senest 10. mars 2017.