Høring – søknad om fornyet konsesjon for å inneha og drive Røros flyplass.

Avinor AS har fremlagt søknad om fornyet konsesjon for å inneha og drive Røros flyplass.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt sammen med søknaden om konsesjon og utkast til  konsesjonsvilkår.
 


Vi ber om at eventuelle uttalelser til søknaden og konsesjonsvilkårene sendes til Luftfartstilsynetpå e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Høringsfristen er satt til 12.08.2017.

Kommunen må i forbindelse med høringen selv vurdere om søknaden skal legges ut på lokal kommunal høring før eventuell uttalelse gis.