Høring – Forordning (EU) 2017/363  som endrer forordning (EU) 965/2012

3. mars 2017 vedtok EU-Kommisjonen forordning 2017/363 som gir regler om særskilt tillatelse til enmotors turbinfly som opererer om natten eller i instrumentflygingsforhold, og om godkjenningskravene for farlig gods-trening for kommersielle spesialiserte operasjoner, og om ikke-kommersielle operasjoner av komplekse motordrevne luftfartøy og ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøy.

Luftfartstilsynets høringsbrev og dokumenter ligger vedlagt.


Høringsinnspill kan sendes på e-post til postmottak@caa.no, eller ved brev til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Merk gjerne høringsinnspillet med ref: 14/02828

Høringsfristen er satt til 5. mai 2017.