Høringer

Høring – Forordning (EU) 2017/363  som endrer forordning (EU) 965/2012

3. mars 2017 vedtok EU-Kommisjonen forordning 2017/363 som gir regler om særskilt tillatelse til enmotors turbinfly som opererer om natten eller i instrumentflygingsforhold, og om godkjenningskravene for farlig gods-trening for kommersielle spesialiserte operasjoner, og om ikke-kommersielle operasjoner av komplekse motordrevne luftfartøy og ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøy.

Høring: Forordning (EU) 2017/386 som endrer forordning (EU) 1207/2011

6. mars 2017 vedtok EU-Kommisjonen gjennomføringsforordning (EU) 2017/386. Forordningen innebærer en fristutsettelse for operatører til å utruste luftfartøyer med transponderutsyr, i forhold til de opprinnelige frister som gjaldt i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåking i Det felles europeiske luftrom.


Gjennomførte Høringer