Høringer

Høring – Hjemmel for overtredelsesgebyr i securityforskriften

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å sende på høring forslag til endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften). Endringen består av ny § 4a om overtredelsesgebyr for overtredelse av securityforskriften. Forslag til endring ligger utenfor Luftfartstilsynets forskriftskompetanse, jf. securityforskriften § 4 andre ledd.

Høring – Small Amendments 2017

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre en endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) på grunn av to nye EU-rettsakter, forordning (EU) 2017/815 og beslutning C(2017) 3030.


Gjennomførte Høringer