Høring - søknad om fornyet konsesjon for Oslo sjøflyplass, Lilløykilen

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 26. juni 2017 til 20. september 2017 høring om fornyet konsesjon til å inneha og drive Oslo sjølyplass, Lilløykilen.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.