Høringsbrev - Ny endringsforordning om «One Stop Security» - Singapore

Luftfartstilsynet har foreslått å endre forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) på grunn av ny EU-rettsakt på området.

Kommentarer måtte være mottatt innen 29. januar 2018.

Det som skulle høres, var gjennomføringen av rettsakten i norsk rett. Endringen omfattes av Luftfartstilsynets delegerte forskriftskompetanse, jf. securityforskriften § 4 andre ledd.

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009. Videre er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 og gjennomføringsbeslutning C(2015)8005. Beslutningen inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

Den 13. desember 2017 ble ny endringsrettsakt som skal endre forordning (EU) 2015/1998 stemt over gjennom skriftlig votering i Aviation Security Committee (AVSEC). Endringsrettsakten trådte i kraft 6. februar 2018.

Gjennom denne nye rettsakten vil det kunne gjøres visse forenklinger av sikkerhetstiltakene for flyginger fra Republikken Singapore til EU/EØS-land når det gjelder sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje og innsjekket bagasje.

Det foreligger per i dag ikke direkteflyging fra Republikken Singapore til Norge. Endringen antas å ha minimal betydning for norske aktører eller norske myndigheter.