Høring - forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 - felles regler for ATM/ANS

EU-kommisjonen har vedtatt gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 om felles regler for luftrafikkstyrings- og luftrafikknavigasjonstjenester (ATM/ANS).

Som en del av EØS-avtalen, ble denne forordningen foreslått implementert i norsk rett gjennom en egen nasjonal forskrift. I vedlagte høringsbrev har Luftfartstilsynet gjort nærmere rede for hovedtrekkene i forordningens innhold, og antatt betydning for Norge.  Høringen ble gjennomført fra 16. juni til 15. september 2017.


Vedlagt finner du høringens dokumenter.