Høring - etablering av restriksjonsområde Hemsedalsfjellet

Luftfartstilsynet vurderer å opprette et midlertidig restriksjonsområde i området Nordfjella/Hemsedalsfjellet i forbindelse med at Statens naturoppsyn har fått i oppdrag å sanere hele villreinstammen i Nordfjella sone 1. Høringen ble gjennomført fra 22. desember 2017 til 6. februar 2018.

Geografisk avgrensning for operasjonsområdet totalt vil være mellom Fv. 50 Hol – Aurland og Rv.52 Hemsedalsfjellet. Tidsrommet for aktiviteten er ikke fastsatt ennå, men vil ventelig foregå i siste halvdel av februar og starten av mars.

Årsaken til at området vurderes opprettet er at arbeidet som skal gjennomføres er krevende og vil medføre bruk av helikopter for å drive inn en vill flokk som om den besto av tamrein. I dette arbeidet vil det være svært uheldig å ha andre luftfartøy og droner i operasjonsområdet, da dette kan sette hele oppdraget i fare for å mislykkes. Det antas at et forsøk på inndriving vil ha stor interesse både fra nasjonal og internasjonal presse. Luftfartstilsynet vurderer med bakgrunn i dette at området etableres for å kunne ivareta viktige samfunnsmessige interesser.

Restriksjonsområdet etableres med hjemmel i lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101 (luftfartsloven) § 9-1a første ledd, jf. § 15-3 og § 15-4. Luftfartsloven § 9-1a første ledd har følgende ordlyd:

”Departementet gir forskrifter om opprettelse av restriksjonsområder i luftrommet for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker, og for å ivareta viktige samfunnsmessige interesser.”

Samferdselsdepartementet har i vedtak 14. august 2017 nr. 1639 delegert sin myndighet til å gi forskrifter i medhold av luftfartsloven § 9-1a til Luftfartstilsynet

Utkast til forskrift og kart over restriksjonsområdet (kun av veiledende karakter) er vedlagt.

Forskriften vil i tillegg til kunngjøring i Norsk Lovtidend, bli publisert i AIC I.

All ikke-deltakende flyging i restriksjonsområdet er forbudt i det angitte tidsrom.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag.

Opprettelsen av restriksjonsområdet vil ha svært begrenset innvirkning på regelbundet trafikk. Den vil heller ikke pålegge store restriksjoner for GA-trafikk annet enn at den må planlegge å fly rundt eller over området.