Høring - Etablering av restriksjonsområder over 8 utvalgte fengsler

Luftfartstilsynet har, etter søknad fra Kriminalomsorgsdirektoratet, vurdert å opprette permanente restriksjonsområder over åtte utvalgte fengsler.

Restriksjonsområder etableres med hjemmel i lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101 (luftfartsloven) §§ 9-1 og 15-4. Luftfartsloven § 9-1 har følgende ordlyd:

”Departementet gir forskrifter om hva som skal iakttas for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker og ellers for å trygge mot farer og ulemper herunder støy som følge av luftfart.”

Samferdselsdepartementet har i vedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 delegert sin myndighet til å gi forskrifter i medhold av luftfartsloven § 9-1 til Luftfartstilsynet.

Kriminalomsorgsdirektoratet søkte om restriksjonsområder for å lette arbeidet med å ivareta samfunnssikkerheten og innsattes sikkerhet ved de aktuelle fengslene.


Høringsbrevet med utkast til forskrift og kart over områdene finnes vedlagt på høyre side.

Høringen ble gjennomført fra 26. juni til 26. september 2017.