Norsk tiltredelse av Cape Town-konvensjonen

Norge har sluttet seg til Konvensjon om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre samt Protokoll til konvensjonen om særlige forhold for luftfartøyløsøre. Både konvensjonen og protokollen ble fremforhandlet i Cape Town 16. november 2001. Heretter omtales disse samlet som Cape Town-konvensjonen.

Tiltredelse er gjort gjennom lov 12. november 2010 nr. 58 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre. Loven trer i kraft 1. april 2011.

Cape Town-konvensjonen etablerer en viss harmonisering og internasjonalisering av regler om sikkerhetsretter som ledd i finansiering av mobilt løsøre. Det er kun protokollen om luftfartøy som per i dag er omfattet av lov om internasjonale sikkerhetsretter.

Cape Town-konvensjonen etablerer et internasjonalt register hvor internasjonale sikkerhetsretter på visse vilkår kan registreres. Det internasjonale registeret skal skape vern for, å gi oversikt over, panteretter og andre sikkerhetsretter i luftfartøy. Det internasjonale registeret er ikke et eierregister (eiendomsregister). Det internasjonale registeret – International Registry of Mobile Assets – er et web-basert register som for tiden driftes av selskapet Aviareto i Dublin. ICAO fører tilsyn med det internasjonale registeret.

For mer informasjon om International Registry of Mobile Assets, se https://www.internationalregistry.aero

Norges luftfartøyregister består

Norsk tiltredelse av Cape Town-konvensjonen får ikke noen følger for Norges luftfartøyregister. Det vil fortsatt være mulighet for å registrere heftelser i Norges luftfartøyregister. Tiltredelsen av Cape Town-konvensjonen innebærer at det er etablert en mulighet for registrering av sikkerhetsretter, blant annet panteretter, i International Registry of Mobile Assets. Det er opp til den enkelte rettighetshaver å vurdere om dette skal gjøres, i stedet for eller i tillegg til registrering i Norges luftfartøyregister, hvis vilkårene for dette er oppfylt.

Norges luftfartøyregister er et eierregister. Regelverket for registrering, herunder krav for registrering, er gitt i luftfartsloven kapittel 3 og forskrift 5. februar 2004 nr. 393 om registrering av luftfartøy m.m. Luftfartøy må fortsatt registreres i Norges luftfartøyregister og slik få norsk registreringsmerke, selv om det ikke er aktuelt å registrere heftelser i tilknytning til fartøyet.

Eksisterende heftelser registrert i Norges luftfartøyregister

Norge har ikke avgitt erklæring om at Konvensjonens artikkel 60 skal komme til anvendelse. Det innebærer at norsk tiltredelse av Cape Town-konvensjonen ikke får noen betydning for eksisterende panteretter og andre heftelser registrert i Norges luftfartøyregister.

Ikke noe norsk kontaktorgan

Cape Town-konvensjonen åpner for at det kan utpekes nasjonale kontaktorgan (Entry Points). Det er ikke utpekt noe slikt kontaktorgan for Norge. Det innebærer at den enkelte rettighetshaver, bank, advokat eller lignende må registrere seg som direkte bruker i det internasjonale registeret. Norges luftfartøyregister vil ikke gi veiledning om fremgangsmåte ved registrering i det internasjonale registeret el.l.

Om fullmakt til å anmode om avregistrering og eksporttillatelse

Norge har avgitt erklæring om at Protokollens artikkel XIII skal gjelde. Dette innebærer at det åpnes for at debitor kan avgi en ugjenkallelig fullmakt til å anmode om avregistrering og eksporttillatelse, jf. artikkel XIII nr. 2. Siden Norges luftfartøyregister er et eierregister, må en slik erklæring avgis av eier.

Slik ugjenkallelig fullmakt (IDERA – Irrevocable De-registration and Export Request Authorisation) må i det alt vesentlige ha en utforming som følger Protokollens vedlegg. Original IDERA, undertegnet av eier med penn, må sendes Norges luftfartøyregister i to eksemplarer. Den registrerte IDERA vil bli returnert til den benmydigede.

Når en IDERA mottas av Norges luftfartøyregisteret, vil dette bli registrert i luftfartøyregisteret i tilknytning til det aktuelle fartøyet. Det påløper gebyr for registrering av IDERA, jf. forskrift 18. februar 2011 nr. 185 om gebyr til Luftfartstilsynet § 12.

Når det er avgitt slik IDERA, innebærer det at kun den bemyndigede kan søke om eksporttillatelse og begjære fartøyet slettet fra Norges luftfartøyregister. Luftfartslovens og registreringsforskriftens krav til utforming av slik begjæring om sletting vil gjelde som normalt.

Tilbakekall av registrert IDERA kan kun skje på grunnlag av skriftlig samtykke fra den bemyndigede part, fortrinnsvis på den bemyndigedes kopi av den registrerte IDERA.