Rapportering av fatigue

Photo: colourbox.com

Rapportering av sikkerhetsmessige forhold innen sivil luftfart har som mål å hjelpe luftfartsselskaper og -myndigheter i flysikkerhetsarbeidet. Utmattelse og alvorlig trøtthet, også omtalt som fatigue, hos besetningsmedlemmer er en tilstand som helt klart bør, og i visse tilfeller skal rapporteres.

I. Hvorfor rapportere fatigue?

Fatigue vil i mange tilfeller åpenbart være en sikkerhetskritisk tilstand for personell som arbeider innen sivilluftfart. Gjennom krav til økt effektivitet i luftfarten og gjennom ny regulering av arbeids- og hviletid for besetningsmedlemmer, er det et økt fokus på fatigue i flysikkerhetsarbeidet. Kravene til sikkerhetsstyring i sivil luftfart (SMS), hvor luftfartsoperatører og luftfartsmyndigheter skal arbeide for bedre flysikkerhet gjennom kunnskap om risiko, forutsetter dessuten god tilgang på flysikkerhetsinformasjon. Den kanskje viktigste tilgangen på slik informasjon vil være gjennom rapportering. Rapportering av fatigue vil dermed være av sentral betydning for flysikkerhetsarbeidet i luftfartsselskaper og i Luftfartstilsynet.

II. Fatigue som luftfartshendelse – rapporteringsplikt

Dersom et besetningsmedlem opplever fatigue i en sammenheng som har eller kan ha påvirket flysikkerheten, vil dette være å anse som en luftfartshendelse. Luftfartshendelser er rapporteringspliktige jf. forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser (BSL  A 1-3). Hendelsen skal rapporteres via rapporteringsskjemaet NF-2007, som man får tilgang til gjennom portalen Altinn, eller på Luftfartstilsynets internettside.

 III. Rapportering til luftfartsselskapene

Luftfartsoperatørene står sentralt i flysikkerhetsarbeidet, og vil som regel være nærmest til å treffe tiltak for å forhindre at fatigue-tilfeller utvikler seg til en sikkerhetsrisiko. Hovedregelen må derfor være at fatigue rapporteres til luftfartsoperatøren. Mange luftfartsoperatører har tatt rapporteringsskjemaet NF-2007 inn i sitt interne system med automatisk videreformidling av rapportene til Luftfartstilsynet og eventuelt SHT. Dette forenkler rapporteringen slik at man slipper å fylle ut flere sett rapporter.

Som følge av at nye felleseuropeiske arbeids- og hviletidsregler trer i kraft den 18. februar 2016, vil Luftfartstilsynet kreve at alle flyselskaper som driver ervervsmessig lufttransport utvikler er fatigue management system som del av sitt SMS-system. Hensikten med dette er at luftfartsselskapet skal settes i stand til å iverksette tiltak for å unngå fatigue hos sine besetningsmedlemmer. For at dette skal fungere etter hensikten er det viktig at fatigue rapporteres til den aktuelle luftfartsoperatøren.

IV. Direkte rapportering til Luftfartstilsynet

Dersom man av en eller annen grunn ikke ønsker å rapportere til selskapet, er det mulig å rapportere direkte til Luftfartstilsynet via skjemaet NF-2007, som det er lenket til i teksten over.

V. Konfidensialitet og "just culture"

"Just culture" innebærer blant annet at personer ikke straffes eller møtes av andre sanksjoner for å varsle om sikkerhetsmessige forhold.  En slik "just culture" er en grunnleggende forutsetning for en god rapporteringskultur i luftfarten. Luftfartsloven inneholder regler som forbyr både arbeidsgiver og luftfartsmyndighetene å bruke sanksjoner mot de som rapporterer i henhold til rapporteringsplikten. Luftfartstilsynet behandler alle rapporter som mottas konfidensielt.