Ny gebyrforskrift 2017

Samferdselsdepartementet fastsatte den 3. mars 2017 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2017.

Forskriften er publisert på www.lovdata.no og som BSL A 1-2 på www.luftfartstilsynet.no. Forskriften gjelder fra 10. mars 2017 og erstatter forskrift av 25. januar 2016 nr. 74.

På de fleste gebyrområdene innebærer den nye gebyrforskriften ingen vesentlige endringer, ut over at gebyrsatsene er justert for å dekke forventet prisstigning og investeringskostnader i tilknytning til digitalisering.

Årsgebyr

Årsgebyr for godkjent organisasjon eller luftfartøy skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser fra innehaver og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året. Årsgebyr for 2017 er basert på rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar 2017. Alle registrerte fartøy med godkjent luftdyktighet blir fakturert for årsgebyr. Faktura for årsgebyr vil på de fleste gebyrområdene bli sendt ut i månedsskiftet mars/april.

Gebyr for sertifikat- og teoriprøver

For sertifikat- og teoriprøver med prøvedato fra og med 10. mars 2017 betales gebyr etter ny gebyrforskrift.