Luftromsavtale på plass

23. desember trådte NEFAB-avtalen i kraft. For luftfartsmyndighetene i Norge, Finland, Estland og Latvia innebærer avtalen et nært samarbeid innenfor området som luftromsblokken NEFAB omfatter. Det vil igjen bety bedre effektivitet i luftrommet og bedre tjenesteleveranser, både innenfor lufttrafikktjenesten og i forhold til tekniske systemer.

Lovgivningen for Det felles europeiske luftrom krever at deltakerstatene skal organisere arbeidet på en mest mulig effektiv måte. Ett av tiltakene er å opprette såkalte “funksjonelle luftromsblokker”, som omfatter luftrommet over flere stater. Ett mål for “Det felles europeiske luftrom” er å redusere dagens oppdelte luftromsstruktur over Europa til ni funksjonelle luftromsblokker innen utgangen av 2012.

- Norge har samarbeidet med Finland, Estland og Latvia om å opprette en funksjonell luftromsblokk som omfatter luftrommet til de fire statene, sier seksjonssjef Svein J. Pedersen i Luftfartstilsynet. Denne har fått navnet NEFAB og skal resultere i et sømløst luftrom på tvers av de fire landegrensene. For luftfartsmyndighetene i de fire landene innebærer det at vi skal harmonisere våre arbeidsprosesser innenfor NEFAB-området. Eksempler på dette vil være endringsprosesser knyttet til luftrommet og tekniske systemer.

Avtalen skal også bidra til å utvikle og benytte ekspertise på tvers av de fire landene. Målet er å sikre en effektiv bruk av luftfartsmyndighetenes samlede ressurser.

- For tjenesteyterne vil avtalen bety harmonisert saksbehandling for  luftfartsmyndighetene  innenfor NEFAB-området. Ett eksempel på noe vi kommer til å se nærmere på er nasjonale språkkrav for flygeledere, der de fire NEFAB landene har nasjonale krav. I Norge har vi foreslått å fravike kravet om norsk språk for flygelederne på kontrollsentralene. Det samme vil nå bli vurdert i Finland, Estland og Latvia.  

For flyselskapene betyr den nye organiseringen av luftrommet reduserte  flydistanser, mindre forsinkelser, redusert drivstofforbruk, som igjen vil resultere i bedre miljø. Her finner du mer informasjon om NEFAB.