Forordning (EU) 379/2014 er tatt inn i Norge

Luftfartstilsynet vedtok den 17. desember 2014 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 379/2014 i norsk rett. Forskriften inneholder blant annet regler om spesialiserte luftfarsoperasjoner (SPO).

Regler om SPO (aerial work) m.m.

Forskriften oppdaterer forskrift om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1) og sørger for at EASA-OPS (forordning 965/2012) tilføres regler om:

  • Spesialiserte luftfartsoperasjoner (bl.a. Part SPO og Part NCO, subpart E). Dette er luftfartsoperasjoner hvor luftfartøyet brukes til andre formål enn frakt av passasjerer eller gods.
  • Ervervsmessige A-A-operasjoner (rundflyging),
  • Ervervsmessig lufttransport med seilfly og ballong.

Ervervsmessige luftfartsoperatører og privatflygere som utfører spesialiserte luftfartsoperasjoner må følge de nye reglene innen 1. januar 2016, jf. forskriftens § 7, femte ledd.  Regelen innebærer imidlertid at som ønsker, kan i bruk de nye reglene straks. 

Reglene om ervervsmessig A-A operasjoner og om ervervsmessig lufttransport med seilfly og ballong gjelder ikke før 1. januar 2016.

For mer informasjon om reglene for spesialiserte luftfartsoperasjoner vises det til det vedlagte hørings- og informasjonsbrevet.

Andre endringer:

Forskriften inneholder to mindre endringer som gjelder regelen om arbeids- og hviletidsbestemmelser i BSL D 1-1, § 5:

  • Nytt tredje ledd til forskriftens § 5, som fastslår at i de kommende arbeidstidsreglene reglene i EASA-OPS, skal definisjonen av «tidlig type» forstyrrende arbeids plan benyttes (disruptive schedules).
  • Nytt fjerde ledd til forskriftens § 5, som henger sammen med  at nasjonale FTL regler skal anvendes for de typer luftfartsoperasjoner som dekkes av  virkeområdet til EASA-OPS, men hvor EU Kommisjonen enda ikke har rukket å vedta felleseuropeiske FTL regler. Bestemmelsen tar inn en referanse til eksisterende BSL D 2-1, som sier at et luftfartsselskap skal utarbeide flygetjenestetidsystemer som skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Dette gjøres for å presisere reglene som skal gjelde fram til nye felleseuropeiske regler i framtiden blir vedtatt.

Det tas også inn en ny regel i BSL D 1-1, § 6a. Regelen sikrer Luftfartstilsynet hjemmel til å pålegge operatører som driver etter en selverklæring, dvs. SPO-operatører og NCC-operatører, driftsforbud dersom det avdekkes alvorlige flysikkerhetsbrudd (nivå 1 avvik).

De nevnte regelendringene trer i kraft straks.