Flymedisin Medisinske krav Finn en flylege HMS Fagforum

HMS

Luftfartstilsynet har siden juli 2010 hatt ansvaret for å kontrollere at aktørene i bransjen driver et godt og sikkert arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven og flyoperativt regelverk.

HMS-arbeidet gjennomføres i hovedsak gjennom arbeidsplasstilsyn og veiledning om regelverk og ulike arbeidsmiljøfaktorer. Årlig gjennomføres cirka 10-15 arbeidsmiljøtilsyn, hvorav cirka en tredjedel i samarbeid med Arbeidstilsynet. Gjennom tilsynsaktivitet over en treårsperiode dekkes de fleste av de mer enn 5000 arbeidstakerne i 32 virksomheter som inngår i ansvarsområdet. I tillegg dekkes deler av arbeidsmiljøet (eksempelvis hviletidsbestemmelser) gjennom et større antall operative tilsyn.

Ved at Luftfartstilsynet har ansvaret for tilsynet med både overholdelse av flysikkerhetsreglene og arbeidsmiljøloven skapes et samlet bilde av sikkerhetsnivået i et flyselskap. HMS-funksjonen utføres primært av to HMS rådgivere og arbeidsmedisiner med erfaring i flyoperativ HMS, med støtte fra jurister.

Luftfartstilsynet jobber med kontinuerlig kartlegging av fysiske og psykososiale påvirkninger i norsk luftfart gjennom å ha en bred kontaktflate med bransjen. Direkte informasjon fra ansatte om bekymringer vedrørende arbeidsmiljøforhold og meldinger fra leger om mistenkt yrkessykdom legges også til grunn i kartleggingen

 

Oversikt over gjennomførte HMS-tilsyn 
Følgende arbeidsmiljøtilsyn (HMS) er gjennomført i 2016 
SelskapBaseÅr
Pilot FlyskoleTorp2016
European Helicopter Center (EHC)Torp2016
AirliftFørde2016
Norsk LuftambulanseFørde2016
Bergen Air TransportBergen2016
Norsk LuftambulanseBergen2016
BristowHammerfest2016
University of Tromsø School of Aviation (UTSA)Bardufoss2016
AirwingGardermoen2016
Norwegian 4 rampsjekkerGardermoen2016
WiderøeGardermoen2016
BristowBergen2016

Luftfartstilsynet jobber kontinuerlig med å kartlegge arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer i samtlige virksomheter som har baser i Norge.

Tips om arbeidsmiljøforhold kan gis direkte til flymedisinsk seksjon per telefon eller e-post. Forhold som direkte berører flysikkerhet rapporteres gjennom obligatorisk rapportering av ulykker og hendelser eller gjennom ordningen for frivillig flysikkerhetsrapportering.

Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet (for besetningsmedlemmer – Luftfartstilsynet). Meldeplikten er nedfelt i Arbeidsmiljøloven § 5-3.

Meldeskjema kan lastes ned fra Arbeidstilsynets sider [http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78129]

I hovedsak vil et arbeidsplasstilsyn (HMS-tilsyn) ha til hensikt å kartlegge om virksomhetens arbeid er systematisk og i henhold til internkontrollforskriften, at det er etablert en verneorganisasjon, at det eksisterer rutiner for konflikthåndtering og varsling, at det gjennomføres kartlegginger av psykososialt og fysisk arbeidsmiljø og at medarbeidere ikke eksponeres for ugunstige miljøfaktorer utover akseptable normer.
Dersom det avdekkes forhold som ikke oppfyller regelverkets minimumskrav av offentligrettslig karakter, vil det bli gitt pålegg om å rette opp i forholdene. Luftfartstilsynet kan benytte seg av sanksjoner dersom pålegg ikke blir fulgt opp.

Luftfartstilsynet gjennomførte i 2015 en arbeidsmiljøundersøkelse blant besetningsmedlemmer i sivil luftfart, med norsk base. Resultatene tilsier at både luftfartsforetakene, luftfartsmyndighetene og de ansatte og deres representanter bør fortsette å jobbe sammen, for på best mulig måte å sikre et godt arbeidsmiljø.

Les mer

Luftfartstilsynet opprettet i 2014 et trepartssamarbeid innen arbeidsmiljø for luftfartsbransjen. Forumet skal være et samarbeidsforum mellom den sivile luftfartens hovedorganisasjoner og Luftfartstilsynet og har som målsetting å fremme en positiv utvikling av arbeidsmiljøet til besetningsmedlemmer gjennom informasjonsutveksling om aktuelle forhold i bransjen.

I HMS-forumet deltar, foruten Luftfartstilsynet, representanter for NHO, Parat, Norsk Flygerforbund, Norsk Kabinforening og LO/HK. I tillegg har Arbeidstilsynet en observatørrolle.