Flymedisin Medisinske krav Finn en flylege HMS Fagforum

Medisinske krav

Det stilles omfattende krav til helse for både flybesetning, privatflygere eller kontrollanter av flytrafikk. Førstegangssøkere gjennomgår en bred grunnlagsundersøkelse og personer som innehar legeattest må samråde med lege/flylege i tilfelle av sykdom eller funksjonsendring for å vurdere om de oppfyller de helsekrav som er gitt for den enkelte klasse. Denne seksjonen vil inneholde nærmere opplysninger om helsekrav og informasjonsplikt.

Helsekrav for nye søkere

For søkere som gjennomfører sin første medisinske undersøkelse er det ulikt hvem som kan gjennomføre slike undersøkelser og en oversikt finnes under i egen meny. Gjeldende regelverk finnes i meny under "Medisinsk regelverk".

Dersom du er søker og har spørsmål vedrørende hvilke sykdommer og tilstander som kan godkjennes, kan du kontakte flymedisinsk senter eller flylege på denne lenken.

Informasjonsplikt om helse og plikt til medisinsk vurdering for innehavere av legeattest

Dersom innehaver ikke lenger oppfyller de medisinske krav, har søker selv et ansvar for å melde fra om dette, og en plikt til ikke å utøve rettighetene i sertifikatet inntil forholdene er nærmere avklart av flylege/lege.
Innehaver av legeattest/erklæring skal også kontakte flylege uten ugrunnet opphold dersom vedkommende:

 • har gjennomgått et kirurgisk inngrep eller en invasiv prosedyre,
 • har begynt å ta et legemiddel regelmessig,
 • har vært utsatt for en vesentlig personskade som medfører at han/hun er ute av stand til å fungere som medlem av en flybesetning,
 • har hatt en vesentlig sykdom som innebærer at han/hun er ute av stand til å fungere som medlem av en flybesetning,
 • er gravid,
 • har vært innlagt på sykehus eller medisinsk klinikk (unntak for kabinbesetning),
 • første gang trenger korrigerende linser (unntak for kabinbesetning).
 •  

  Graviditet og flyging

  Graviditet er en normal fysiologisk tilstand, men det er knyttet store anatomiske og hormonelle endringer til graviditeten som kan øke risikoen for nedsatt funksjonsevne i forbindelse med flyging.

Følgende regelverk gjelder for medisinske krav til de ulike kategorier

Regelverk

Kategori

Gjelder fra

Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer - Forordning 1178/2011 (Herunder Part-MED)

Trafikkflygere (klasse 1)

Privatflygere (klasse 2)

Kabinbesetningsmedlemmer

9. april/ 9. juni/ 16. juli 2013

Forskrift om sertifisering av flygeldere - Forordning 805/2011

Flygeleder (klasse 3)

2. juli 2013

Forskrift om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3)

 

Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2).

Seilflygere
Mikroflygere
Ballongførere

23. august 2001

Forskrift om medisinske krav for AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør (BSL G 2-5).

AFIS/HFIS fullmektig/ operatør

18. juni 2002

Oversikt over hvem som kan utføre undersøker for de ulike kategoriene

Kategori

Førstegangsundersøkelse

Undersøkelser ved fornyelse/gjenutstedelse

Trafikkflygere (klasse 1)

AeMC

AeMC / Flylege

Privatflygere (klasse 2)

AeMC / Flylege

AeMC / Flylege

Kabinbesetningsmedlemmer

AeMC / Flylege

AeMC / Flylege

Flygeledere (klasse 3)

AeMC

AeMC / Flylege

Seilflygere, mikroflygere og ballongførere

Lege

Lege

AeMC - Flymedisinsk senter

Medisinsk regelverk

Helsemessig uskikkethet

Dersom en innehaver av legeattest/-erklæring ikke oppfyller helsekrav er det et krav om å søke råd hos flylege eller flymedisinsk senter for vurdering av skikkethet til videre flytjeneste dersom tilstanden varer mer enn 3 uker. Dersom det er tvil om tilstanden kan påvirke vurdering i forhold til medisinske krav, uavhengig av tidsperiode skal også flylege konsulteres. Det er ulike måter å registrere forholdet på avhengig av tilstand og varighet.

Meldeplikt og brudd på denne

En søker og/eller innehaver av legeattest eller erklæring plikter å melde ifra til luftfartsmyndighetene om forhold som kan ha betydning for om vedkommende oppfyller de medisinske vilkårene..