I henhold til EU forordning 1178/2011 Annex IV (Part-MED)

Vilkår for godkjenning til utstedelse av LAPL legeattest.

Spesifisering av krav.

Fastleger som er godkjent for utstedelse av LAPL legeattest er forpliktet til å følge kravene som er angitt under.  Brudd på disse kan medføre oppheving av godkjenningen.

Sakkyndig

Legen er sakkyndig under utøvelse av rettighetene som følger av godkjenningen gitt av Luftfartstilsynet og skal være bevisst på denne rollen.

Forutsetningene for godkjenningen fra Luftfartstilsynet er tilstede

Legen skal sikre at forutsetningene for godkjenning og for utstedelse av LAPL legeattest er tilstede. Disse inkluderer:

  • Legen er spesialist i allmennmedisin
  • Legen har lest EMPIC brukermanual og kan gjennomføre de oppgavene som er beskrevet i manualen
  • Legen har lest og kjenner til de viktigste prinsippene i Flymedisinsk kompendium for fastleger
  • Legen er registrert i Luftfartstilsynets register over godkjente fastleger

Kjennskap til gjeldende regelverk, prosedyrer og retningslinjer for flymedisinsk sertifisering

Legen skal holde seg oppdatert på og følge gjeldende regelverk og retningslinjer for flymedisinske undersøkelser og vurderinger som gjelder LAPL legeattest. Forordning 1178/2011- Annex IV (part-MED) beskriver krav for leger og medisinske krav for blant annet LAPL, mens akseptable samsvarsregler til Part-MED (AMC) og veiledningsmaterialet til Part-MED (GM) gir en mer utfyllende beskrivelse av kravene i Part-MED.  Norske prosedyrer for medisinsk godkjenning publiseres på Luftfartstilsynets nettside (http://www.luftfartstilsynet.no/Flymedisin/) med beskrivelse av en rekke flymedisinske håndteringer som er forpliktende. Flylegen skal holde seg oppdatert på hjemmesiden og benytte disse prosedyrene for flymedisinske vurderinger.

Respektere begrensninger av privilegier

Legen kan bare utstede legeattester for LAPL legeattest og kun dersom søkeren av legeattest tilfredsstiller de helsemessige kravene.

Legen kan også kun utstede LAPL legeattest dersom legen er fastlegen til søkeren. I tillegg skal legen ha sikret tilgang til søkerens journal hos tidligere fastleger og fra andre leger/psykologer dersom legen er kjent med at søkeren har vært til utredning utenfor fastlegesystemet.

En søker som ikke fullt ut tilfredsstiller helsekravene for LAPL legeattest skal henvises til en godkjent flylege (tilstander som medfører krav om henvisning er beskrevet i en egen sjekkliste, men denne er ikke uttømmende).

Adekvate fasiliteter/utstyr, prosedyrer og dokumentasjon

Det kreves adekvate fasiliteter, prosedyrer, dokumentasjon og funksjonelt utstyr for å kunne gjennomføre flymedisinske undersøkelser. Videre kreves det tilgang til og opplæring i bruk av EMPIC, da alle flymedisinske undersøkelser og vurderinger skal rapporteres til Luftfartstilsynet og legeattester/-erklæringer produseres i systemet. Ved endring av praksissted eller arbeidsadresse skal fastlegen informere Luftfartstilsynet uten unødvendig forsinkelse.

Konfidensialitet

Legen skal ha på plass nødvendige prosedyrer for å sikre fortrolig behandling av medisinske opplysninger.

Fravær av språklige barrierer

  • Legen skal sikre at kommunikasjonen med en søker om legeattest foregår uten språklige barrierer.

Informasjon til søker om den flymedisinske vurderinen

Legen skal påse at en søker eller innehaver av legeattest er godt informert og innforstått med følgende:

  • Hvorvidt søkeren vurderes som medisinsk skikket eller uskikket til å inneha LAPL legeattest
  • Eventuelle begrensninger eller restriksjoner som søkeren er pålagt for å kunne inneha en gyldig legeattest
  • Muligheten for søknad til Luftfartstilsynet for overprøving av vurderingen
  • Krav om å søke flymedisinsk råd ved enhver tvil om medisinsk skikkethet ved sykdom, skade eller bruk av medisiner.

Informasjon til myndighet om den medisinske vurderinen

Legen skal uten forsinkelser sende en underskrevet eller elektronisk attestert rapport med resultat av vurderingen og kopi av legeattesten til den sertifikatutstedende myndigheten. Dette gjøres via EMPIC og skal inkludere både søkerens egenerklæring og alle relevante funn ved flymedisinsk undersøkelse.

EKG og andre relevante supplerende undersøkelser skal scannes inn i EMPIC.

Ved konferering med AMS eller flylege skal legen sørge for at tilbakemeldingen er dokumentert i EMPIC.

Tilgjengelig dokumentasjon

Når det kreves i forbindelse med utstedelse av legeattest og/eller tilsynsvirksomhet, skal leger på anmodning legge fram alle flymedisinske journaler, rapporter og andre relevante opplysninger for vedkommende myndighets medisinsk sakkyndige.  Legen skal ta vare på søkerens signerte egenerklæring, og denne skal kunne framvises på oppfordring fra Luftfartstilsynet i en periode på minst 10 år.

Rutiner for å sikre søkerens identitet

Søkere av legeattest skal legge fram legitimasjon og en signert erklæring av tidligere sykehistorie.

Legen skal alltid sikre at søkeren er den han eller hun gir seg ut for å være. Dette er viktig for å hindre at en søker benytter stedfortreder for å skjule medisinske forhold. For førstegangssøkere skal gyldig ID-kort (f.eks. pass eller førerkort) skannes inn i EMPIC.

Rutiner for å hindre underrapportering av medisinske forhold

Søkere av legeattest skal legge fram en signert erklæring av tidligere sykehistorie. Erklæringen skal inneholde alle relevant opplysninger om tidligere flymedisinske undersøkelser og hvorvidt søkeren noen gang er blitt vurdert som medisinsk uskikket. Legen skal ha rutiner for å redusere risikoen for at søkeren underrapporterer om medisinske forhold som kan være av betydning for legeattesten. Dette innebærer blant annet at legen aktivt skal spørre søkeren om forhold som kan være relevante.

Kontroll av tidligere legeattest

Ved forlengelse eller fornyelse av legeattest skal legen alltid kontrollere søkerens tidligere legeattest og være spesielt oppmerksom på tidligere begrensninger.

Format for legeattest

Den utstedte legeattesten skal være i samsvar med formatet for legeattest utarbeidet av Luftfartstilsynet, og legeattester skal kun utstedes gjennom sertifiseringssystemet EMPIC om ikke annet er avtalt særskilt med Luftfartstilsynet i enkeltsaker. Ved slik avtale skal skriftlig godkjenning av Luftfartstilsynet foreligge før utstedelse.

Minst fem flymedisinske undersøkelser per år

Fastlegen skal årlig gjennomføre minst fem flymedisinske undersøkelser for utstedelse av LAPL legeattest.