Fastleger kan utstede LAPL legeattest for privatflygere

foto: Colourbox.com

Som ledd i en tidsbegrenset prøveordning, fra april 2015 til apil 2017, kan spesialister i allmennmedisin under gitte forutsetninger godkjennes for utstedelse av LAPL legeattest.

Forutsetningene for en slik godkjenning er:

 1. Legen er spesialist i allmennmedisin
 2. Legen har gjort seg kjent med innholdet i følgende dokumenter og bestått en kort hjemmeprøve basert på disse dokumentene:
  1. Flymedisinsk kompendium for fastleger
  2. Vilkårsskjema for godkjenning til utstedelse av LAPL legeattest
  3. EMPIC brukermanual
  4. Part-MED og AMC til Part-MED
 3. Legen vil til enhver tid følge vilkårsskjema for godkjenning til utstedelse av LAPL legeattest. Dette innebærer blant annet følgende
  1. legen kan bare utstede LAPL legeattest dersom legen er søkerens fastlege. I tillegg skal legen ha sikret tilgang til søkerens journal hos tidligere fastleger og fra andre leger/psykologer dersom fastlegen er kjent med at søker har vært til utredning utenfor fastlegesystemet.
  2. legen gjennomfører minst fem undersøkelser årlig
  3. alle søknader om LAPL legeattest skal føres inn i det elektroniske sertifiseringssystemet EMPIC (tilgang til systemet gis av Luftfartstilsynet etter godkjenning er innvilget)
  4. fastlegen skal henvise søknaden (uten å utstede LAPL legeattest) til en godkjent flylege dersom søkeren…
   1. tidligere har fått avslag på, suspendert eller tilbakekalt legeattest
   2. skal påføres ny begrensning i legeattesten (unntatt brillekrav)
   3. innehar historie på en av følgende medisinske tilstander eller bruker et av de nevnte medikamentene:
    • Bruk av høreapparat
    • Malign sykdom
    • Koronar hjertesykdom
    • Hjertesvikt
    • Gjennomgått operasjon av hjerteklaff
    • Historie på pneumothorax
    • Historie på mer enn en synkope
    • Historie på epileptisk anfall
    • Nevrologisk sykdom
    • PersonlighetsforstyrrelseGjennomgått stor kirurgi
    • Lærevansker
    • Kronisk lungesykdom
    • Søvnforstyrrelse
    • Organtransplantasjon
    • Bruk av antidepressiva
    • Historie på psykose
    • Bruk av sederende medisiner
    • Endokrin sykdom
    • Sukkersyke som krever medikamentell behandling
    • Synsfeltutfall
    • Implantert pacemaker eller ICD
    • Redusert visus i ett eller begge øyne til lavere verdi enn 6/9 (20/30) til tross for korreksjon med briller/linser
    • Alkoholmisbruk/rusmisbruk
    • Fysisk handikap

Søknad om godkjenning sendes til Luftfartstilsynet, søknadsskjema finner her, og før godkjenningen innvilges må fastlegen gjennomføre en hjemmeprøve. Godkjente fastleger blir registrert på Luftfartstilsynets hjemmeside.

Fastleger som er godkjent for utstedelse av LAPL legeattester kan bli pålagt gebyr i henhold til Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet (se gebyrforskriften for gjeldende gebyrer). Hvilke priser en fastlege eller flylege tar for sine tjenester er derimot opp til den enkelte legen og ikke regulert av Luftfartstilsynet.